Hustru Malin och hennes mor hustru Marit

Jag upptäckte nyligen Jan Granaths blogginlägg om Widik Hanssons i Norrvik hustru Malin och hennes härstamning. Det finns också andra relevanta inlägg på samma blogg, till exempel från november 2011. Jag var mycket intresserad av forskningsgenomgången i inlägget, för historien om hustru Malins mor Marit är en jag inte funderat på särskilt mycket på länge. Jag började med att peka ut i kommentarer saker som jag inte tyckte stämde, men det blev helt enkelt för svårt att hålla reda på. Och sedan upptäckte jag att referaten av mina egna artiklar inte på varje punkt stämde med vad jag faktiskt skrivit, vilket gjorde mig ännu mer förvirrad, så jag bestämde mig för att börja om och försöka skriva något själv om hustru Marits härstamning här i min egen blogg.

Till att börja med vill jag dela med mig av avskrifter av två relevanta domboksnotiser som gjordes av mig och Torsten Berglund när vi båda var gymnasister. Vi var fortfarande oerfarna handskriftsläsare, så det är möjligt att vi läst en del saker fel (dock tror jag Torstens avskrift är mer korrekt än den av samma notis som Björn Isheden tryckte i Släktforskaren 16).

Dalarnas häradsrättsdomböcker, vol. I:AI:2, f. 111r (ULA)

Laga ting 9 januari 1593 i Gränge

Kom hustru Marit i Nårgudh vik böd upp en theckt som hennes mann henne bebreffuat haffuer, benämdh nöre tächten, om thädh var nåkon i släckten som häne ville till sigh köpa, så bödh hennes mågh Vidick Hansson effther, och vore förlikta at hann skulle gifua hustru Marit 10 fat iären loffuades bref.

Avskrift av Anders Winroth, c. 1982

Renoverade lagmansrättsdomböcker, vol. 12½, Advokatfiskalens arkiv, Svea hovrätts arkiv (RA), f. 480v.

Lagmansting 6 febr 1619 med Gamla Norberg, Norrbärke, Söderbärke, Gränge och Våla socknar.

Thenne för:ne Lars Rafualβonn vpreff vprögde och vpbrött enn tächtta med sin förre hustru, och sedann han fick thenn andra gaff han henne sitth aflinge arbethe, thett nu hennes dotter H. Malijnn i Norgewijkenn besitter och hender emillan haffuer, huilkenn aflingh hann wäll motte giöra af huadh hann wille efther lagenn. Men hans hustru hade ther aflinghe inne medh, en tredingh, thenn skulle hann inthett bortgiffua. Ty dömdes nu thenn förre hustruns barne barnn thenn tridingen för bettalning af hustru Malijn, thenn honn och them låffuade, allenast honn begierde att ther motte komma en skattningh på, thett henne och låfwadz.

Avskrift av Torsten Berglund, 1984 (reproducerad med vänligt tillstånd)

Så här är texterna som behöver tolkas för att man ska kunna förstå vad hustru Malins mor var för kvinna. Jag är glad för kommentarer och förslag till tolkning.

Widik Hansson och hustru Malin i Norrvik

Jag har efter en förfrågan från en gammal vän tittat mig omkring på internet för att se efter vad där egentligen står om bergsmannen Widik Hansson och hans hustru Malin, vilka bodde kring 1600 i byn Norrvik i Grangärde socken, några kilometer från där jag föddes och växte upp. Jag har intresserat mig för det här paret och deras släkt i många år, eftersom jag härstammar från dem på flera olika sätt. Widik var sonson till bergsfogden i Västerbergslagen Lasse Ravalsson. Om honom och hans släkt skrev jag 1982 en artikel för den lokala släktforskartidskriften Släktforskaren (nummer 4), som jag då var redaktör för. Sedan har även andra publicerat egna artiklar om den här släkten, senast jag själv i en bara påbörjad artikelserie Arvet i Norrvik i Släktforskaren 94 och 95, där jag behandlar just Widik och Malin. Orsaken till att jag började fundera på vad som finns på internet om de här människorna är att jag läste ett välskrivet blogginlägg av Jan Granath där han konstaterar att "Vi vet fortfarande inte vem Widik Hanssons hustru var." Jag var glad att läsa den här sammanfattningen av vad som publicerats om den synnerligen komplicerade frågan om varifrån hustru Malin härstammade, för jag har inte aktivt sysslat med detta på flera år och har hunnit glömma en hel del.
Vad som slog mig när jag läste blogginlägget var att Granath inte sade något om den forskning jag presenterade i Arvet i Norrvik, där jag visade på att Malins fars namn måste ha börjat med bokstaven E. Detta vet man, för Widik och Malin donerade en vinkanna till Grangärde kyrka, på vilken deras initialier var graverade: WHS och MED. Kannan finns inte kvar, men en handling i kyrkoarkivet registrerar inskriptionen. Flera släktforskare har diskuterat vem Malins far kan ha varit, och här finns till slut en mer konkret ledtråd. Så jag undrade vilket genomslag denna min artikel haft på internet, där ju så mycket av släktforskning publiceras nuförtiden.
Hur jag söker så kan jag inte finna att någon refererar till den information som finns i artikeln. Jag gav där, till exempel, en lista på alla Widiks och Malins barn (elva stycken), i vilken det finns fyra tidigare okända döttrar. Här är listan:

Brita Widiksdotter, gift med Nils Nilsson i Marnäs, Norrbärke socken.

Elisabet Widiksdotter, gift tre gånger och bosatt i Stockholm.

Hans Widiksson i Persbo, död 1651, gift med Karin Larsdotter.

Ingrid Widiksdotter, levde fortfarande 1651, gift med Peder Jonsson i Våbäck, Morbygge fjärding, Stora Tuna socken.

Karin Widiksdotter, död 1636, gift med Knut Persson i Östanmyra.

Kerstin Widiksdotter, död 1638, gift med Nils Nilsson i Persbo.

Lars Widiksson i Norsa, Munktorps socken, död mellan 1627 och 1631, gift med Kerstin Halvarsdotter.

Olof Widiksson, död före 1633.

Per Widiksson i Norrvik, död 1668, gift med Karin Halvarsdotter.

Sara Widiksdotter, gift med Johan Halvarsson i Sörvik.

Sigrid Widiksdotter, död 1656, gift med Per Arvidsson i Norrvik

Det finns många ansedlar för Widik och Malin på internet där deras barn räknas upp, men jag kan inte hitta någon där alla elva finns med. En med bara tre barn finns på geni.com. En med åtta barn finns här. Flera ansedlar förtecknar nio barn: Lars Granaths eget släktträd, familjeband.se, och denna ansedel. Sedan finns det faktiskt en som har fått med alla elva barnen, på familytreemaker.com, som är upplagd av Clyde D. Peterson in Kingsford, Michigan. Han får alltså priset!

Peterson, som jag vill minnas att jag någon gång har varit i kontakt med, har dock inget med om att hustru Malins fars namn skulle ha börjat med bokstaven E. Han reproducerar istället den felaktiga uppgiften att Malin skulle vara dotter till Arvid Bengtsson i Norrvik, ett fel som jag själv är upphovsman till, i Släktforskaren 21. Denna uppgift vederlades av Kjell Vadfors i Släktforskaren 59, och min egen artikel i Släktforskaren 94 accepterar ju Vadfors' rättelse, även om jag nu upptäcker att jag inte uttryckligen sade så.

Det är fler på internet som säger att hustru Malin hette Arvidsdotter. Några säger till och med att hon heter Hencesdotter, vilket går tillbaka på en ganska penibel felläsning i en dombok, såsom Björn Isheden påpekade för många år sedan (Släktforskaren 55). Widik Hanssons svärmor Marit talade om en jordlott som "hennes man henne bebreffuat," vilket en forskare (jag har ingen aning vem) läste som "hennes man Hence Babelsfurt." Men jag kan inte hitta någonting på internet om att Malins fars namn började med bokstaven E, vilket till skillnad från Arvid och Hence torde vara korrekt.

Ja, efter den här genomgången så måste jag reflektera och undra över många saker. Är det någon mening med att publicera sådana här artiklar som Arvet i Norrvik i tryckta tidskrifter? En sådan artikel baseras ju på många timmars arbete, inte bara för att forska fram resultaten utan också för att formulera dem på ett attraktivt och förståeligt.


RSS 2.0